Biển số xe bẩn có bị phạt?

0 Photos 2 Comments

Nếu bị phạt mức phạt cụ thể thế nào?

Biển số xe bẩn có bị phạt?

Xe tải thùng